Thứ Tư, 09/07/2014 | 15:22 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2014

Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2014. Tham khảo gợi ý đáp án đề thi đại học môn Tiếng anh (Anh văn) khối D năm 2014.

Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2014

Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2014

Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2014

Đáp án đề thi môn Tiếng Anh khối D – ĐH năm 2014 – Mã đề: 852

Đáp án đề thi môn Tiếng Anh khối D – ĐH năm 2014 – Mã đề: 852

Mã đề:852- Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2014. Tham khảo gợi ý đáp án đề thi đại học môn Tiếng anh (Anh văn) khối D năm 2014 Mã đề 852 Đáp án đề thi môn Tiếng Anh khối D - ĐH năm 2014 - Mã đề:...

Đáp án đề thi môn Tiếng Anh khối D – ĐH năm 2014 – Mã đề: 137

Đáp án đề thi môn Tiếng Anh khối D – ĐH năm 2014 – Mã đề: 137

Mã đề:137 - Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2014. Tham khảo gợi ý đáp án đề thi đại học môn Tiếng anh (Anh văn) khối D năm 2014 Mã đề 137 Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2014...

Đáp án đề thi môn Tiếng Anh khối D – ĐH năm 2014 – Mã đề: 419

Đáp án đề thi môn Tiếng Anh khối D – ĐH năm 2014 – Mã đề: 419

Thí sinh khối D đã kết thúc bài làm môn tiếng Anh. Dưới đây là đề thi môn này. Gợi ý đáp án sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút. Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2014 - Mã đề:625 1d...

Đáp án đề thi môn Tiếng Anh khối D – ĐH năm 2014 – Mã đề: 625

Đáp án đề thi môn Tiếng Anh khối D – ĐH năm 2014 – Mã đề: 625

Mã đề: 625 - Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2014. Tham khảo gợi ý đáp án đề thi đại học môn Tiếng anh (Anh văn) khối D năm 2014 Mã đề 625 Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2014...

Đáp án đề thi môn Tiếng Anh khối D – ĐH năm 2014 – Mã đề:946

Đáp án đề thi môn Tiếng Anh khối D – ĐH năm 2014 – Mã đề:946

Mã đề: 946 - Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2014. Tham khảo gợi ý đáp án đề thi đại học môn Tiếng anh (Anh văn) khối D năm 2014 Mã đề 946 Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2014...

Đáp án gợi ý môn Tiếng Anh khối D mã đề 137: 1A, 2A, 3B, 4C, 5B, 6A, 7C, 8A, 9C, 10D, 11C, 12C, 13C, 14A, 15A, 16A, 17D, 18D, 19A, 20C, 21B, 22D, 23A, 24C, 25C, 26A, 27B, 28C, 29D, 30D, 31C, 32D, 33D, 34A, 35B, 36D, 37C, 38D, 39C, 40A, 41D, 42C, 43B, 44B, 45A, 46B, 47D, 48C, 49D, 50A, 51D, 52D, 53B, 54A, 55B, 56D, 57B, 58A, 59C, 60C, 61D, 62D, 63D, 64C, 65C, 66D, 67B, 68D, 69C, 70C, 71A, 72D, 73B, 74B, 75B, 76A, 77D, 78A, 79D, 80D

Đáp án gợi ý môn Tiếng Anh khối D mã đề 852: 1B, 2B, 3A, 4A, 5A, 6B, 7D, 8C, 9C, 10B, 11C, 12C, 13C, 14C, 15B, 16A, 17A, 18A, 19C, 20D, 21B, 22A, 23D, 24A, 25C, 26D, 27C, 28C, 29C, 30A, 31C, 32A, 33D, 34C, 35D, 36D, 37D, 38D, 39C, 40D, 41A, 42B, 43A, 44B, 45B, 46C, 47D, 48D, 49A, 50C, 51D, 52A, 53C, 54A, 55A, 56B, 57C, 58D, 59B, 60D, 61B, 62C, 63A, 64D, 65B, 66B, 67C, 68B, 69D, 70D, 71D, 72D, 73B, 74C, 75C, 76D, 77D, 78A, 79A, 80D

Đáp án gợi ý môn Tiếng Anh khối D mã đề 236: 1D, 2D, 3B, 4C, 5B, 6C, 7C, 8B, 9D, 10B, 11A, 12D, 13C, 14A, 15D, 16B, 17C, 18B, 19A, 20D, 21A, 22C, 23B, 24D, 25A, 26A, 27D, 28B, 29D, 30C, 31B, 32C, 33C, 34B, 35B, 36A, 37A, 38B, 39C, 40C, 41A, 42D, 43C, 44C, 45A, 46A, 47A, 48A, 49C, 50C, 51C, 52B, 53B, 54C, 55D, 56A, 57C, 58C, 59B, 60B, 61A, 62C, 63A, 64A, 65D, 66D, 67B, 68A, 69D, 70C, 71C, 72C, 73B, 74D, 75B, 76B, 77B, 78B, 79C, 80C

Đáp án gợi ý môn Tiếng Anh khối D mã đề 625: 1D, 2C, 3B, 4A, 5D, 6A, 7A, 8B, 9C, 10D, 11C, 12B, 13C, 14A, 15D, 16D, 17D, 18A, 19B, 20B, 21D, 22B, 23A, 24B, 25A, 26C, 27A, 28A, 29A, 30B, 31A, 32D, 33B, 34B, 35B, 36B, 37D, 38C, 39B, 40A, 41D, 42B, 43D, 44A, 45C, 46A, 47C, 48C, 49B, 50A, 51B, 52C, 53C, 54C, 55C, 56A, 57D, 58D, 59A, 60D, 61D, 62D, 63C, 64C, 65C, 66C, 67B, 68C, 69C, 70A, 71A, 72C, 73A, 74C, 75B, 76A, 77A, 78B, 79A, 80B

Đáp án gợi ý môn Tiếng Anh khối D mã đề 419: 1D, 2C, 3C, 4D, 5A, 6D, 7D, 8C, 9C, 10A, 11A, 12D, 13C, 14D, 15D, 16B, 17B, 18C, 19C, 20C, 21D, 22C, 23D, 24D, 25C, 26C, 27D, 28B, 29C, 30D, 31A, 32D, 33A, 34A, 35B, 36A, 37B, 38B, 39A, 40C, 41B, 42A, 43D, 44A, 45B, 46A, 47A, 48C, 49C, 50A, 51A, 52A, 53A, 54B, 55C, 56A, 57C, 58A, 59A, 60C, 61D, 62B, 63A, 64C, 65A, 66D, 67C, 68B, 69B, 70C, 71D, 72C, 73B, 74D, 75C, 76B, 77B, 78B, 79A, 80A

Đáp án gợi ý môn Tiếng Anh khối D mã đề 946: 1A, 2D, 3C, 4C, 5B, 6C, 7D, 8D, 9D, 10A, 11C, 12B, 13A, 14B, 15C, 16A, 17B, 18D, 19A, 20C, 21C, 22D, 23C, 24B, 25B, 26A, 27C, 28A, 29C, 30A, 31C, 32C, 33B, 34C, 35B, 36B, 37A, 38B, 39D, 40B, 41D, 42C, 43D, 44D, 45B, 46D, 47D, 48C, 49C, 50D, 51C, 52A, 53C, 54D, 55A, 56C, 57D, 58C, 59B, 60A, 61B, 62B, 63D, 64C, 65D, 66A, 67A, 68D, 69A, 70B, 71D, 72A, 73A, 74A, 75C, 76D, 77C, 78A, 79C, 80D